Project Generic Workflows Born Digital Heritage

As part of the project Generic Workflows Born Digital Heritage, Gaby Wijers (LIMA) and Hannah Bosma (CCDD) investigated the needs and wishes for preservation of born digital heritage, and the (im)possibilities of joining the evolving national digital infrastructure, in a research led by Robert Gillesse (Foundation DEN).

The research focuses on the situation in The Netherlands in the areas of film, photography, architecture and media art. The research is commissioned by the Cultural Coalition for Digital Preservation. To map the needs, wishes and best practices in the fields of digital art, film, photography and architecture, we have investigated sources and had interviews with specialists from national organisations and museums, producers and artists. The starting point of these interviews was a questionnaire with questions about the domain, the sustainable management and conservation of born digital heritage, collaboration/outsourcing and best practices.

In many heritage institutions, the shift towards the integration of born digital heritage in a digital workflow for durability has not yet been made. Existing knowledge has not yet been implemented in the practice of the workplace. Institutions that were precursors in digitising the analogue field, often still have a lot of work to do in the born digital field. Each domain and each type of institution has other problems with the management and preservation of born digital heritage, but there are also common problems: people struggling with huge files, heaps of files, rapidly changing formats, impermanence of the required hardware, lack of standard archiving formats disorder supplied digital archives, weak coordination between digital file and context, or lack of information, and more.

A conservation policy for born digital heritage has hardly been formulated. There is a lack of expertise on digital archiving. This is particularly true for complex, dynamic and interactive works, for example apps and websites. There is a lack of technical knowledge and subsequent ICT for the archive and the collection. There is also a large gap in collections when it comes to born digital heritage. In some institutions, the acquisition of born digital heritage has started, in others only occasionally. Early born digital heritage is often not acquired at all. Some digital manifestations (eg. CD-ROMs and websites) are entirely or almost not collected. This creates a "gap" in the Dutch cultural history as represented in institutions.

Awareness, sharing of knowledge and attention to training is in this light most urgent.

The findings were presented March 13, 2015 and handed over to Tjeerd de Boer, ministrie OCW. "Born digital cultural heritage is endangered heritage. Roadmap to a genereic workflow for born digital heritage in the domains of art , film, photography and architecture". This publication has been prepared by the Cultural Coalition for Digital Preservation (CCDD), DEN and LIMA. 

 

Project Generieke Workflow Digitaal Erfgoed

Met het project Generieke Workflows Born Digital Erfgoed wordt onderzocht wat de noden en wensen zijn m.b.t. kennis, werkwijze en tools ter verduurzaming van digitaal erfgoed en de (on)mogelijkheden van aansluiting bij de nationale digitale infrastructuur. Het onderzoek richt zich met name op Nederland en de gebieden film, fotografie, architectuur en mediakunst. 

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid. Projectleider: Robert Gillesse (Stichting DEN); onderzoekers: Gaby Wijers (LIMA) en Hannah Bosma (CCDD). Het onderzoek wordt gefinancierd door OCW en de deelnemende instellingen.

Om de behoeften en wensen binnen de domeinen digitale kunst, film, fotografie en architectuur in kaart te brengen hebben wij bronnen onderzocht en interviews afgenomen met specialisten afkomstig van nationale koepelorganisaties en musea en met producenten en kunstenaars. Uitgangspunt daarbij was een vragenlijst ter voorbereiding op de interviews met vragen over het domein, de duurzaamheid, beheer en behoud born digtal erfgoed, samenwerking /uitbesteding en best practices

Bij de erfgoedinstellingen en koepelinstellingen is de integratie van born digital erfgoed en een omslag naar een workflow voor digitale duurzaamheid van born digital materiaal nog niet gemaakt. Bestaande kennis opgedaan in onderzoeken is op de werkvloer nog niet geïmplementeerd. Waren deze instellingen op het analoge vlak voorlopers, op het digitale vlak moet nog veel werk worden verzet. Elk domein en elk soort instelling heeft andere problemen met het beheer en behoud van born digital erfgoed, maar er zijn ook gemeenschappelijke problemen. Men worstelt met enorm grote bestanden (film, mediakunst), enorm veel bestanden (fotografie, architectuur), snel veranderende formaten (mediakunst, film, architectuur), vergankelijkheid van de benodigde hardware (mediakunst, film), gebrek aan standaard-archiveringsformaten (film, mediakunst, fotografie, architectuur), de wanorde van aangeleverde digitale archieven (architectuur, fotografie), gebrekkige koppeling werk en context of ontbreken van informatie (film, mediakunst, fotografie, architectuur) en meer. 

Er is nog nauwelijks conserveringsbeleid geformuleerd voor born digital erfgoed. Er is een gebrek aan expertise voor digitale archivering en de aanpak van complexe digitale objecten. Dat geldt voor grote complexe bestanden en voor meerdelige en interactieve werken, app’s en websites. Er is een gebrek aan technische kennis en bij archief en collectie aansluitende ICT. Er is een grote achterstand in de collectie wat betreft born digital erfgoed. Het vroege born digital erfgoed is vaak in het geheel niet geacquireerd. Inmiddels is bij sommige instellingen de acquisitie van born digital erfgoed op gang gekomen, maar bij andere nog slechts sporadisch. Sommige digitale uitingsvormen (bijv. cd-roms en websites) zijn geheel of vrijwel niet verzameld. Hierdoor is als het ware een “gat” ontstaan in de Nederlandse cultuurgeschiedenis zoals deze in instituten is gerepresenteerd. 

Bewustwording, kennisdelen en aandacht voor opleiding blijven als thema actueel. 

In maart 2015, tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed, is de publicatie "Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed -  Op weg naar een generieke workflow voor born digital erfgoed binnen de domeinen kunst, film, fotografie en architectuur" verschenen. Deze publicatie is opgesteld door de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD), DEN en LIMA. 

Zie hier het Eindrapport van het onderzoek.